Pokyny pro pozůstalé

Postup při úmrtí:

 • Úmrtí doma, mimo zdravotnické zařízení

Zavolejte praktického lékaře nebo Lékařskou službu první pomoci. Lékař provádějící prohlídku těla zemřelého vystaví tzv. ohledací listy (listy o prohlíce zemřelého). Tyto listy za Vás předáme na příslušnou matriku (určenou podle místa úmrtí) společně s občanským průkazem a dalšími doklady. Po odchodu lékaře volejte naši pohřební službu na tel. čísle 731 505 001 (nepřetržitě 24 hodin). Pokud není zesnulý oblečen, připravte do našeho příjezdu vhodné oblečení.

 • Úmrtí ve zdravotnickém zařízení

Ohledací listy vystaví ošetřující lékař a příslušná organizace oznámí úmrtí rodinným příslušníkům. Převoz zesnulého a vyzvednutí nutných dokumentů za Vás zajistíme, vy si pouze vyzvednete osobní věci na oddělení, kde byl zesnulý léčen. Oblečení pro zesnulého předáte přímo nám.

Náležitosti potřebné k vyřízení pohřbu:

 • občanský průkaz zemřelého
 • rodný list a oddací list zemřelého
 • kartičku zdravotního pojištění zemřelého
 • oděv pro zemřelého
 • občanský průkaz objednavatele pohřbu

Obecné pokyny:

 • Rozloučení v kostele

Termín pohřbu je nutné dohodnout kromě nás také s knězem. Vše ostatní domluvíte u nás (výběr rakve, květinové dary, autobus atd.)

 • Rozloučení v obřadní síni

Vše potřebné domluvíte u nás (hudba živá nebo reprodukovaná, výběr rakve, květinové dary, řečník, parte, autobus atd.)

 • Výkop hrobu

Domlouvá se buď s hrobníkem v místě konání pohřbu nebo s našimi pracovníky.

 • Osobní doklady zesnulého

Občanský průkaz zesnulého předá objednavatel pohřbu pohřební službě, která ho předá matrice příslušného Okresního úřadu podle místa úmrtí. Matrika vystaví úmrtní list, který zašle na adresu objednavatele pohřbu. Pokud byl zesnulý držitelem řidičského průkazu, je zapotřebí jej odevzdat na příslušném dopravním inspektorátě, pas na oddělení pasů a vojenskou knížku na vojenské správě.

 • Starobní důchod - odhlášení

Objednavatel pohřbu zajišťuje odhlášení starobního důchodu po zesnulém na příslušné poště, která starobní důchod vyplácí nebo přímo na Okresní správě sociálního zabezpečení. V případě úmrtí v domově důchodců nebo jiném ústavu sociální péče, odhlašuje starobní důchod sociální pracovnice daného ústavu.

 • Vdovský důchod

Žádost o vdovský důchod se podává na Okresní správě sociálního zabezpečení. K žádosti se dokládá úmrtní list, oddací list, občanský průkaz žadatele, výměry důchodu po zesnulé osobě. U pracujících se vyřizuje důchod u jeho zaměstnavatele.

 • Sirotčí důchod

Také v případě sirotčího důchodu se žádost podává na Okresní správě sociálního zabezpečení. K žádosti se dokládá rodný list, potvrzení o studiu, občanský průkaz žadatele, úmrtní list.

 • Úmrtní list

Úmrtní list vydává matrika Okresního úřadu místa úmrtí nejpozději do 30 dnů.

 • Dědictví

Pozůstalostní řízení probíhá až následně po pohřbu, po předvolání k notáři. Notář je přidělen soudem a sám zasílá výzvu k předběžnému řízení objednavateli pohřbu. K tomuto jednání budete potřebovat fakturu, doklad o zaplacení, úmrtní list zemřelého a svůj OP.

 • Pohřebné

Pohřebné ve výši 5000 Kč náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte.

 • Nárok na pracovní volno

Pracovní volno na tři dny s náhradou mzdy při úmrtí manžela, druha nebo dítěte

Pracovní volno na jeden den s náhradou mzdy při úmrtí rodičů a sourozenců (tj. dětem, sestrám a bratrům zemřelého), rodičů a sourozenců manžela (tj. zeťům, snachám, švagrům a švagrovým) a pracovní volno na další den, pokud pracovník obstarává pohřeb.

Pracovní volno a náhradou mzdy na nezbytně nutnou dobu, nejdéle jeden den, se poskytuje při úmrtí prarodičů pracovníka nebo prarodičů jeho manžela nebo manželky (tj. vnukům, vnučkám a jejich manželům a manželkám), nebo jiné osobě, která žila v době úmrtí ve společné domácnosti. Celkem volno na dva dny, pokud pracovník obstarává pohřeb.

 • Potvrzení pohřební služby

Potvrzení o účasti na pohřbu nebo potvrzení o vyřizování pohřbu pro zaměstnavatele vystavují naši pracovníci.

 • Sjednání pohřbu u Vás doma

Po předchozí telefonické domluvě (731 505 001) lze pohřeb sjednat i v mimopracovní době u Vás doma.

Pietas - Vysibla, s.r.o.

Pohřební služba Velké Meziříčí - Novosady 117/16

tel.: +420 731 505 001 - volejte NONSTOP

email: velkemezirici@pietas.cz

Firma Pietas-Vysibla těží z dlouhodobých zkušeností svých zakladatelů. Smyslem naší činnosti je služba v pravém slova smyslu a jejím základem je úcta k zesnulým. Bolest z odchodu Vašich blízkých nemůžeme zmírnit, ale pomůžeme Vám ulehčit Vaši situaci samozřejmým poskytnutím kompletních pohřebních služeb.

Webové stránky vyrobila reklamní agentura Altrodesign.